Xu Hướng 9/2023 # Phụ Lục Thông Tư 96/2023/Tt # Top 16 Xem Nhiều | Hwmn.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Phụ Lục Thông Tư 96/2023/Tt # Top 16 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Phụ Lục Thông Tư 96/2023/Tt được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Hwmn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Theo đó, quy định về mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong công tác quyết toán gồm:

Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ).

Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành (không bao gồm các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2023/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tham Khảo Thêm:

 

Thủ tục đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)

NĂM…

(Kèm theo công văn số … ngày … tháng… năm … của ..)

Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian khởi công – hoàn thành

Tổng mức đầu tư được duyệt (lấy theo giá trị điều chỉnh cuối cùng)

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

Lũy kế kế hoạch đã bố trí đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

Kế hoạch năm …

Vốn đã giải ngân theo kế hoạch năm…

So sánh thực hiện/kế hoạch (%)

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11=8/7

TỔNG SỐ

1

Dự án …

2

Dự án …

…, ngày… tháng… năm …

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2023/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)

NĂM…

(Kèm theo công văn số… ngày… tháng… năm … của…)

Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian khởi công- hoàn thành

Tổng mức đầu tư được duyệt (lấy theo giá trị điều chỉnh cuối cùng)

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

Lũy kế kế hoạch đã bố trí đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

Kế hoạch năm…

Vốn đã giải ngân theo kế hoạch năm…

So sánh thực hiện/kế hoạch (%)

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11=8/7

TỔNG SỐ

1

Dự án…

2

Dự án…

Tham Khảo Thêm:

 

Mẫu biên bản kiểm tra doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Biên bản kiểm tra doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2023/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số: ……

….., ngày …. tháng ….. năm …..

THÔNG BÁO

Thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách … của …

Căn cứ Nghị định số 99/2023/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2023/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ…

Sau khi thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách … của …, (Cơ quan tài chính) thông báo như sau:

1. Nhận xét chung:

Nhận xét về việc chấp hành thời gian, nội dung, biểu mẫu báo cáo.

2. Về nội dung cụ thể:

Tham Khảo Thêm:

 

Mẫu C6-17/KB: Bảng kê YCTT, thanh toán hủy, đảo Ban hành kèm theo Thông tư 77/2023/TT-BTC

– Xác định tổng số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm quyết toán; Lũy kế số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi chuyển sang năm sau; Tổng số vốn được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm sau; Vốn huỷ bỏ trong năm ngân sách (nếu có).

– Xác định số vốn được quyết toán trong năm ngân sách.

– Các nội dung khác (nếu có).

(Số liệu chi tiết theo biểu đính kèm)

3. Kiến nghị: …

………………………

Mời các bạn tải File về để xem trọn bộ mẫu biểu công tác quyết toán

Quyết Định Miễn/Giảm Tiền Phạt Vi Phạm Hành Chính Về Hóa Đơn Ban Hành Theo Thông Tư Số 10/2014/Tt

Mẫu số 06

Số: …/QĐ-……..2

A

3

……., ngày ……. tháng …….. năm …….

Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ……. do4 ………. lập hồi ………..giờ ……….. ngày …… tháng ……….. năm ……….. tại ………..;

Xét đơn đề nghị miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ngày …… tháng ….. năm …. của ông (bà)/tổ chức …… được ……………….5 xác nhận;

Tôi…………………………………………………………….6; Chức vụ: …………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với:

Ông (bà)/tổ chức7:………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………; Mã số thuế (nếu có): ……………………………………..

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD ……………………….

Cấp ngày …………………………………………… tại ………………………………………………….

Số tiền phạt mà cá nhân/tổ chức …………………………………………. được miễn/giảm là …………………. đồng (bằng chữ: ………………………………………………………………………………).

Lý do miễn/giảm9:……………………………………………………………………………………….

Căn cứ hoàn cảnh của Ông (bà)/tổ chức ………… thuộc diện được miễn/giảm tiền xử phạt theo quy định tại Điều …….. của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012.

Ông (bà)/tổ chức ………………….. có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định miễn/giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn này theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm ……10.

Quyết định này được lập thành 04 bản và giao cho :

1. Ông (bà)/tổ chức: …………………… để chấp hành;

2. Kho bạc/Ngân hàng ……………………………………. để biết xử lý quản lý thu tiền phạt;

3. Cơ quan thuế cấp trên quản lý trực tiếp.

4. Một bản lưu tại cơ quan ban hành quyết định xử phạt.

Quyết định này gồm ………… trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

1. Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2. Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định.

Advertisement

3. Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

4. Ghi họ tên, chức vụ người lập biên bản.

5. Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị đã thực hiện xác nhận.

6. Ghi họ tên, chức vụ người ra Quyết định.

7. Nếu là tổ chức ghi tên tổ chức và họ tên, chức vụ người đại diện tổ chức vi phạm.

8. Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.

9. Ghi rõ lý do.

10. Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định.

Sổ Theo Dõi Và Đánh Giá Học Sinh Thpt Năm 2023 – 2023 Sổ Đánh Giá Học Sinh Theo Thông Tư 22

Mẫu sổ theo dõi và đánh giá học sinhTHPT do giáo viên môn học quản lý và sử dụng. Đây là hồ sơ quản lý hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên, được quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Giáo viên trực tiếp ghi vào sổ đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định, khớp với các thông tin trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh theo lớp học của môn học/lớp học do giáo viên chịu trách nhiệm theo phân công của nhà trường. Việc ghi sổ theo dõi và đánh giá học sinh phải đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn và bảo quản, giữ gìn sổ cẩn thận, sạch sẽ.

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THPT theo môn học

TRƯỜNG THPT: ……………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2023)

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Họ tên giáo viên: …………………………

Môn: ………………………….. Lớp: …………………………..

NĂM HỌC 202……. – 202…………

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh là hồ sơ quản lý hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên, được quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh do giáo viên môn học quản lý và sử dụng.

3. Giáo viên trực tiếp ghi vào sổ đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định, khớp với các thông tin trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) của môn học/lớp học do giáo viên chịu trách nhiệm theo phân công của nhà trường. Riêng cột Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học sinh, giáo viên có thể lựa chọn để ghi sao cho có đủ thông tin cần thiết để cung cấp cho giáo viên chủ nhiệm theo quy định.

4. Không ghi bằng mực đỏ (trừ trường hợp sửa chữa), các loại mực có thể tẩy xóa được. Việc ghi sổ theo dõi và đánh giá học sinh phải đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn và bảo quản, giữ gìn sổ cẩn thận, sạch sẽ.

5. Khi sửa chữa dùng bút đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về sự sửa chữa bên cạnh nội dung đã sửa.

HỌC KÌ I

Môn… Lớp …. (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét)

STT

Họ và tên

Mức đánh giá

Đạt (Đ), Chưa đạt (CĐ)

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu

Thường xuyên

Giữa kì

Cuối kì

Học kì

Tổng hợp: Đạt: Chưa đạt: ……………………….

HỌC KÌ I

Môn… Lớp …(dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)

TT

Họ và tên

ĐĐGtx

ĐĐGgk

ĐĐGck

ĐTBmhkI

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu

HỌC KÌ II

Môn… (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét)

Số TT

Họ và tên

Mức đánh giá

Đạt(Đ), Chưa đạt (CĐ)

Mức đánh giá lại

Đạt (Đ), Chưa đạt (CĐ)

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu

Thườn g xuyên

Giữa kì

Cuối kì

Học kì

Cả năm

Học kì

Cả năm

Môn……. (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)

TT

Họ và tên

ĐĐGtx

ĐĐGgk

ĐĐGck

ĐTBmhkII

ĐTBmcn

Đánh giá lại

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu

ĐTBmhkII

ĐTBmcn

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THPT theo lớp

Bài Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THPT

TRƯỜNG THPT: ……………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2023)

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LỚP …………………………

NĂM HỌC 202……. – 202…………

TRƯỜNG THPT: ……………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

…………………………………..

Tỉnh (Thành phố): ………………………………………………………………………………

LỚP : ……………….. NĂM HỌC: 202…… -202…….

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) được quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) do nhà trường quản lý và sử dụng.

3. Giáo viên môn học trực tiếp ghi vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) đầy đủ các thông tin cần thiết của môn học do giáo viên phụ trách, khớp với các thông tin trong sổ theo dõi và đánh giá học sinh (của giáo viên), kí tên và ghi rõ họ tên vào cuối danh sách học sinh đối với từng môn học. Trường hợp có nhiều giáo viên cùng tham gia dạy học thì các giáo viên môn học cùng kí tên và ghi rõ họ tên vào cuối danh sách học sinh đối với từng môn học.

Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp ghi vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) những thông tin thuộc nhiệm vụ quy định cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

4. Không ghi bằng mực đỏ (trừ trường hợp sửa chữa), các loại mực có thể tẩy xóa được; việc ghi sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) phải cập nhật đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn và bảo quản, giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ.

Advertisement

5. Khi sửa chữa dùng bút đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về sự sửa chữa ở ngay cạnh hoặc ở cột Ghi chú.

6. Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên môn học chỉ cung cấp các thông tin về kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trong sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) cho riêng từng học sinh hoặc cha mẹ học sinh.

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH

STT

(1)

Họ và tên học sinh (2)

Ngày, tháng, năm sinh (3)

Nơi sinh (4)

Dân tộc (5)

Nam/ Nữ (6)

Dân tộc (7)

Đối tượng ưu tiên

Địa chỉ gia đình

STT

Họ và tên cha, nghề nghiệp, điện thoại, email (hoặc người giám hộ) (10)

Họ và tên mẹ, nghề nghiệp, điện thoại, email (hoặc người giám hộ) (11)

Những thay đổi cần chú ý trong năm học

(gia đình, sức khỏe, nơi ở…) (12)

Học kì I

Môn ……….. (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét)

Số TT

Họ và tên

Mức đánh giá

Đạt (Đ), Chưa đạt (CĐ)

Ghi chú

Thường xuyên

Giữa kì

Cuối kì

Học kì

HỌC KÌ I

Môn ………. (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)

TT

Họ và tên

ĐĐGtx

ĐĐGgk

ĐĐGck

ĐTBmhkI

Ghi chú

……………..

Tải File về để xem toàn bộ mẫu sổ theo dõi và đánh giá học sinh

Tư Vấn, Thiết Kế Và Lắp Đặt Bãi Đỗ Xe Thông Minh

1. Dịch vụ tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống bãi đỗ xe thông minh

Những mô hình bãi đỗ xe thông minh hoạt động một cách hoàn toàn tự động đang ngày càng trở nên phổ biến tại các công trình xây dựng, góp phần gia tăng sức chứa cho bến bãi và tạo thêm nhiều tiện ích cho người sử dụng.

Công ty Bilparking cung cấp dịch vụ trọn gói từ sản xuất, tư vấn, thiết kế đến thi công, bảo hành, bảo trì cho tất cả các khách hàng có nhu cầu.

2. Các giải pháp bãi đỗ xe thông minh Bilparking

2.1. Bãi đỗ xe thông minh xếp hình (puzzle parking)

Mô phỏng hoạt động của hệ thống đỗ xe cao tầng dạng xếp hình

Bãi đỗ xe thông minh dạng xếp hình hay còn gọi là bãi đỗ xe cao tầng xếp hình là một giải pháp đỗ xe bán tự động, cấu tạo của hệ thống gồm nhiều tấm pallet độc lập được ghép lại thành một mô hình hình vuông hoặc chữ nhật. Mỗi tấm pallet là 1 vị trí đỗ xe và có thể xếp nhiều tấm ballet chồng lên nhau trên 1 hệ thống được kết nối bằng các khung thép chắc chắn. Các xe được đặt trên pallet nâng hạ theo trục thẳng đứng và di chuyển ngang để đưa các xe vào hoặc ra. Cách thức pallet di chuyển được lập trình sao cho thời gian lấy xe ra là nhanh nhất.

– Vị trí phù hợp lắp đặt:

Tầng hầm các tòa nhà cao tầng như chung cư, văn phòng làm việc, nhà hàng, khách sạn…

Mô hình bãi đỗ xe 2 tầng dạng xếp hình

Trên mặt đất với các khu vực không cần diện tích quá lớn

Mô hình bãi đỗ xe xếp hình quy mô nhỏ trên mặt đất

Mô hình bãi đỗ xe cao tầng xếp hình 6 tầng – 31 vị trí đỗ xe

Đặc điểm bãi đỗ xe thông minh xếp hình:

Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng có thể tăng số lượng vị trí đỗ bằng cách lắp ghép các block đỗ xe lại với nhau. Ngoài ra có thể di chuyển cả hệ thống sang một khu vực khác mà không mất quá nhiều công sức và thời gian.

Thời gian lấy xe khá nhanh khoảng 1-2 phút/ xe, đặc điểm này cũng tùy thuộc vào số lượng xe cùng lấy hoặc gửi tại một thời điểm.

Xe có thể ra vào bất kỳ vị trí còn trống nào ở tầng 1, đặc biệt tầng 1 và 2 được thiết kê riêng cho xe SUV và xe bán tải với kích thước lớn, điều này hệ thống đỗ xe tự động quay vòng đứng không thể làm được.

Có hệ thống khóa hãm an toàn, hệ thống chống rơi để tránh xảy ra những tai nạn trong quá trình nâng hạ xe.

Quy trình hoạt động bãi đỗ xe thông minh xếp hình

Tìm hiểu chi tiết về mô hình bãi đỗ xe thông minh xếp hình

2.2. Bãi đỗ xe thông minh thang nâng đơn (stacker parking)

Thêm một giải pháp đỗ xe theo kiểu bán tự động cũng đang được khá nhiều chủ đầu tư lựa chọn bởi chi phí lắp đặt thấp, vận hành đơn giản thời gian lắp đặt nhanh chóng.

Hệ thống đỗ xe tự động thang nâng đơn có cấu tạo và nguyên lý vận hành khá đơn giản. Các xe được đỗ trên một pallet và được nâng bằng thang nâng lên một độ cao thích hợp để một chiếc xe khác có thể đỗ tại không gian phía dưới nhằm tăng số lượng vị trí để xe trên một diện tích.

– Ứng dụng

Hệ thống đỗ xe thông minh thang nâng đơn có khá nhiều chủng loại và kích cỡ có thể phù hợp với nhiều quy mô cũng như địa hình

Hệ thống đỗ xe thang nâng đơn dành cho gia đình

Đối với quy mô lớn như các bãi đỗ xe chung cư, văn phòng làm việc có thể kết hợp nhiều hệ thống. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn nên lựa chọn hệ thống 4 trụ

– Quy trình hoạt động của hệ thống đỗ xe thang nâng đơn:

Video quy trình hoạt động hệ thống thang nâng đơn

Thời gian lắp đặt nhanh, dễ dàng bảo hành bảo trì;

Chi phí lắp đặt thấp;

Chiều cao hệ thống không cần quá cao như hệ thống xếp hình nên có thể dễ dàng phù hợp với các chung cư cũ muốn cải tạo sức chứa cho các bãi đỗ xe tầng hầm;

Nhược điểm của hệ thống là việc lấy các xe ở tầng trên phải di chuyển các xe ở tầng dưới ra ngoài. Do đó đối với các đơn vị kinh doanh bãi giữ xe cần phải giữ chìa khóa xe của các chủ phương tiện để chủ động trong việc lấy xe.

2.3. Bãi đỗ xe thông minh xoay vòng đứng (Rotary parking)

Mô hình bãi đậu xe thông minh xoay vòng đứng 8 chỗ để xe

– Mô tả:

Nó được vận hành bởi động cơ điện giảm tốc lớn hoặc động cơ thủy lực, kết hợp cùng tủ điện điều khiển để vận hành. Hệ thống có thể quay 2 chiều để chọn vị trí còn trống cho xe gửi hoặc trả xe theo yêu cầu của khách hàng.

– Vị trí phù hợp lắp đặt:

Mô hình bãi đỗ xe thông minh xoay vòng đứng quy mô lớn

– Đặc điểm của hệ thống đỗ xe tự động xoay vòng đứng:

Thời gian thi công nhanh chỉ từ 10-15 ngày là hoàn thành một hệ thống đỗ xe tự động quay vòng đứng;

Do đặc tính cơ động quay được cả 2 chiều nên tốc độ lấy xe khá nhanh chỉ từ 2-3 phút. Cũng như các hệ thống khác thời gian này cũng phụ thuộc vào việc số lượng xe gửi hoặc lấy tại một thời điểm là ít hay nhiều;

Hệ thống điều khiển đơn giản dễ sử dụng, có thể di chuyển cả hệ thống đỗ xe tự động này từ nơi này qua nơi khác;

Các bàn nâng xe đều được trang bị khóa hãm an toàn, tránh được rủi ro trong quá trình sử dụng;

Hệ thống đỗ xe thông minh xoay vòng đứng hoạt động tự động và dễ dàng sử dụng do đó không cần nhân viên thao tác, tự người gửi xe cũng có thể gửi xe và lấy xe một cách dễ dàng;

Thời gian lắp đặt một hệ thống đỗ xe tự động xoay vòng đứng có thể chỉ mất 3-5 ngày

2.4. Bãi đỗ xe thông minh hoàn toàn tự động di chuyển pallet/robot

– Mô tả:

Hình ảnh bãi đỗ xe thông minh di chuyển từng tầng

– Vị trí lắp đặt phù hợp:

Hệ thống này rất thích hợp với những khu chung cư cao cấp, các bệnh viện lớn, các đơn vị kinh doanh điểm đỗ…có diện tích lớn với sức chứa xe từ 100 – 500 xe. Đây là mô hình bãi đậu xe thông minh tối ưu cho tầng hầm qui mô lớn, có thể kết hợp nhiều hệ thống trong 1 hầm. Tuy nhiên việc lắp đặt sẽ phụ thuộc khá nhiều vào thiết kế của tầng hầm. Do đó nếu có kế hoạch trang bị hệ thống đỗ xe thông minh này cho các dự án, các chủ đầu tư cần có sự tham khảo của các đơn vị chuyên cung cấp hệ thống này để có thể có thiết kế tối ưu nhất.

Đặc điểm:

Có thể tiết kiệm chiều cao của khu vực để xe bằng cách xây dựng kết cấu và bàn dịch chuyển bằng thép thay vì bê tông.

Hệ thống đỗ xe thông minh từng tầng di chuyển độc lập có thể lắp nổi hoặc chìm tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của chủ đầu tư.

Bảo dưỡng dễ dàng hơn không làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống (do mỗi tầng có cơ cấu xe cart riêng biệt)

Thời gian nhận & trả xe có thể giảm tùy theo số lượng thang nâng được lắp đặt.

Do hệ thống bãi đậu xe được lập trình tự động nên việc đầu tư con người quản lý được rút gọn tối đa, tiết kiệm chi phí nhân công và quản lý.

Tìm hiểu chi tiết về mô hình bãi đỗ xe thông minh di chuyển từng tầng

2.5. Bãi đỗ xe thông minh xoay vòng ngang

– Mô tả:

– Vị trí lắp đặt phù hợp:

Hệ thống đỗ xe tự động xoay vòng ngang là loại thiết bị rất hiệu quả cho các diện tích có hình vuông, hình chữ nhật có nhiều tầng, nhiều hàng ngầm dưới mặt đất.

Đặc điểm bãi đỗ xe thông minh xoay vòng ngang

Hệ thống này có khả năng tận dụng được tối đa không gian sử dụng nhờ việc bố trí nhiều tầng để xe.

Tiêu thụ năng lượng ít, tiếng ồn nhỏ, khách hàng chỉ cần đỗ xe tại 1 vị trí thang nâng chính, sau đó hệ thống sẽ tự động luân chuyển và sắp xếp các xe để đưa xe vào vị trí trống. Xe không cần nổ máy để đưa vào vị trí do đó tiêu tốn ít tiền bạc và nhiên liệu, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm, thân thiện với môi trường.

Là một hệ thống đỗ xe thông minh an toàn và bảo đảm với sự trợ giúp của hệ thống khóa mật khẩu, chỉ chủ sở hữu mới biết mật khẩu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện.

Tốn ít chi phí xây dựng, thời gian xây dựng nhanh, rất phù hợp với một nước đang phát triển như Việt Nam.

Giải pháp bãi đỗ xe thông minh tiết kiệm thời gian gửi xe. Khi một chiếc xe đi đến tầng hầm đậu xe, nó có thể dễ dàng đi vào tấm pallet, mất ít hơn 90 giây để làm việc lưu trữ và thu hồi trong hệ thống đỗ xe này trong khi đó hệ thống đỗ xe khác phải mất thời gian để đậu và chờ xếp hàng để đỗ xe.

Quy trình hoạt động Bãi đỗ xe thông minh xoay vòng ngang

Tìm hiểu chi tiết về bãi đỗ xe thông minh xoay vòng ngang

2.6. Bãi đỗ xe thông minh di chuyển bằng thang nâng

– Mô tả:

Bãi đỗ xe thông minh di chuyển thang nâng hoạt động tương tự như mô hình đỗ xe tự động thang nâng di chuyển từng tầng. Tuy nhiên thay vì các xe cart vận chuyển xe, hệ thống này sử dụng duy nhất 1 thang nâng chạy dọc các khay để xe để nhận và lấy xe. Hệ thống đỗ xe thông minh này phổ biến trước khi ra đời hệ thống đỗ xe tự động di chuyển từng tầng bằng robot.

Tương tự như quá trình gửi xe vào, quá trình lấy xe ra cũng tương tự nhưng ngược lại, các mâm trung chuyển tự động sẽ lấy xe từ vị trí đỗ ra và chuyển tiếp đến thang nâng hạ trước khi thang này đưa xe ra nơi giao nhận.

Hệ thống đậu xe thông minh này có thể được xây dựng bằng khung thép hoặc bê tông kết hợp cùng với những thiết bị tự động hóa tạo thành một hệ thống bãi đỗ xe thông minh. Thiết bị thang nâng hoạt động bằng cáp hoặc xích và các mâm trung chuyển hoạt động dựa trên chuyển động chạy ngang bằng các motor điện.

– Vị trí lắp đặt phù hợp:

Cũng như hệ thống đỗ xe thông minh di chuyển từng tầng. Hệ thống thang nâng có thể lắp đặt trên mặt đất hoặc tầng hầm. Trong thực tế chúng ta thường bắt gặp hệ thống này tại tầng hầm các tòa nhà cao tầng nhiều hơn.

Hệ thống đỗ xe thông minh thang nâng có sức chứa lớn, từ 100 – 500 xe tùy vào khả năng và nhu cầu lắp đặt của các nhà đầu tư.

Thang nâng được di chuyển tự động và thông minh nhờ vào điều khiển qua màn hình cảm ứng, dễ dàng hỗ trợ cho người quản lý bãi xe và những người lái xe vào bãi đỗ.

Hệ thống bãi đậu xe thông minh thang nâng có thể dễ dàng bảo dưỡng, sửa chữa trong quá trình sử dụng một cách tiện lợi.

Quy trình gửi lấy xe trong hệ thống đỗ xe thông minh thang nâng

2.7. Bãi đỗ xe thông minh dạng tháp (Tower Parking)

– Mô tả:

Bãi đỗ xe thông minh dạng tháp là mô hình đỗ xe được coi là hiện đại nhất ngày nay. Tháp đỗ xe tự động có 2 loại: Hệ thống dạng tháp cột đứng và hệ thống dạng tháp hình trụ.

Hệ thống đỗ xe thông minh dạng tháp dạng cột đứng

Hệ thống đỗ xe thông minh dạng tháp hình trụ ở Đức

Tháp đỗ xe có tốc độ lấy xe khá nhanh những tháp có sức chứa 60 xe thời gian lấy trung bình cũng chỉ 1,5 phút;

Độ êm của thang nâng di chuyển được đánh giá rất cao;

Hệ thống tháp xe cột đứng được xây dựng trên một diện tích đất nhỏ chỉ khoảng 55 – 60m vuông là có thể triển khai được;

Có thể lắp nổi toàn bộ hệ thống cũng như lắp chìm một phần dưới lòng đất;

Hình ảnh bãi đậu xe chuyên nghiệp và bắt mắt, phù hợp với những thành phố hiện đại.

Quy trình hoạt động hệ thống đỗ xe thông minh dạng tháp 2 cột

Tìm hiểu thêm về các mô hình bãi đỗ xe thông minh dạng tháp

2.8. Bãi đỗ xe thông minh gia đình thiết kế ngầm hố pít

Hệ thống đỗ xe tự động gia đình thiết kế ngầm với hố pit

Đối với những ngôi nhà mặt phố không có nhiều diện tích sân thì việc để xe trong nhà là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đỗ xe trong nhà không những tốn diện tích mà mùi xăng xe hay mùi ô tô sẽ bay vào trong nhà sẽ gây khó chịu và không tốt cho sức khỏe của mọi người. Vì vậy giải pháp tối ưu cho bạn chính là sử dụng hệ thống đỗ xe tự động âm sàn với hố pít, Sử dụng hệ thống đỗ xe tự động thiết kế ngầm, xe được cất giữ dưới mặt đất, trả lại cho bạn không gian để bạn có thể sử dụng cho các mục đích khác.

Ngoài ra việc lấy xe trong hệ thống đỗ xe gia đình với hố pit cũng rất dễ dàng và linh hoạt, dù xe ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể lấy được mà không phải di chuyển xe còn lại. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với hệ thống đỗ xe thang nâng đơn.

Hệ thống đỗ xe thông minh dành cho gia đình

Video minh họa hoạt động của hệ thống đỗ xe thông minh gia đình

Khai thác được tối đa không gian đỗ xe trên một điện tích

Thời gian lắp đặt hệ thống đỗ xe tự động này nhanh, bảo trì dễ dàng.

An toàn với phương tiện và người sử dụng do được trang bị các hệ thống khóa hãm, chống rơi

Mang lại sự thẩm mỹ tối đa cho ngôi nhà, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cảnh quan phía bên trên

Tìm hiểu các mô hình bãi đỗ xe tự động được ưu chuộng nhất hiện nay

3. Liên hệ tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống bãi đỗ xe thông minh

Công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống bãi đỗ xe thông minh tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 10A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Khao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 09312.99999

5 Quán Ăn Sáng Ngon Nhất Tt. Sapa, Lào Cai

Bạn có thể không ăn tối, hạn chế bữa ăn trưa nhưng tuyệt đối không được bỏ bữa sáng. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Để có một ngày bắt đầu hành trình khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng của Sapa, hãy thưởng thức bữa sáng ở Sapa để có sức khỏe tốt nhất. Cùng dạo quanh những một số quán ăn sáng ngon ở Sapa mà du khách nên thử nhất.

Phở Cốn Sủi, Mì vằn thắn, sủi cảo quán ông Há Chỉ đường

Là một thương hiệu nổi tiếng ở dưới Lào Cai trước giờ, quán ông Há với những món ăn mang đậm hương vị Trung Hoa đã có mặt tại Sapa từ năm 2023 và nhanh chóng trở thành quán ăn sáng ở Sapa ngon nổi tiếng. Nếu bạn đi xe Inter Bus thì văn phòng xe nằm ngay tại quán ông Há – 468 Điện Biên Phủ. Bạn mà đi xe đêm từ Hà Nội thì tầm 5h30, 6h xe trả khách, bạn xuống xe có thể vào quán ngồi luôn thưởng thức 1 bát cốn sủi trong lúc đợi taxi về khách sạn.

Quán ông Há có một mùi vị riêng bởi nước dùng được đặc chế theo phương pháp gia truyền, lạ miệng mà đậm đà. Tại đây bạn có thể được thưởng thức bữa ăn sáng ngon ở Sapa. Tất cả dao động từ 35 – 50k /bát, cá nhân mình cùng rất nhiều người đều thấy ngon, nhưng cũng có một số ít người không hợp với khẩu vị Trung Quốc, hy vọng đó không phải là bạn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: 436 Đường Điện Biên Phủ, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai

Điện thoại: 0856 332 323

Giờ mở cửa: 06:00 – 22:00

Giá dao động: 35.000đ – 80.000đ

Phở Cốn Sủi, Mì vằn thắn, sủi cảo quán ông Há Chỉ đường

Le Gecko Chỉ đường

Phở Cốn Sủi, Mì vằn thắn, sủi cảo quán ông Há Chỉ đườngPhở Cốn Sủi, Mì vằn thắn, sủi cảo quán ông Há Chỉ đường

Gần đây, nhà hàng đã chuyển đến Suối Hồ ở trung tâm thị trấn Sapa và cách nhà thờ Sapa 50m, Le Gecko (Khách sạn & nhà hàng) được biết đến như một điểm đến đáng tin cậy cho khách du lịch khi họ đến thăm Sapa. Nhà hàng Le Gecko Cafe mang tới những món ăn Cà phê & Trà ngon tuyệt, phù hợp khẩu vị khách Việt cùng không gian trẻ trung. Từ sân thượng, bạn có thể ngắm nhìn quang cảnh đẹp nhất của ngọn núi Fansipan – đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á – Trung Quốc và bạn có thể nhìn thấy những người đi qua hàng ngày.

Nhà hàng có thể phục vụ 200 khách hàng cùng lúc với các đĩa Pháp nổi tiếng cũng như các món ăn Việt Nam chính thống. Đặc biệt, có những nhân viên địa phương thân thiện đến từ những ngôi làng xung quanh, khách hàng sẽ cảm thấy như đang ở nhà. Quán cũng phục vụ những bữa sáng ấn tượng cho thực khách.

Điện thoại: 021 4387 1898

Email: [email protected]

Giờ mở cửa: 07:00 – 23:00

Giá dao động: từ 50.000đ

Bún Bò Huế – Híp Quán Chỉ đường

Le Gecko Chỉ đườngLe Gecko Chỉ đường

Ở Sapa hình như chỉ có một vài quán ăn sáng bán bún bò Huế thôi, nhưng trong đó có 1 quán đặc biệt nổi bật hơn cả, đó là Bún Bò Huế – Híp Quán số 60 Lương Đình Của, Sapa. Xuống xe mà được thưởng thức một tô bún bò Huế giữa cái lạnh thì hết sảy. Từ nước dùng đến sợi bún đều đúng chuẩn hợp mồm. Nước dùng vừa không quá đậm cũng không quá nhạt. Quán khá rộng, rất sạch sẽ, thoáng mát và có sức chứa lớn, là địa chỉ ăn sáng yêu thích của người dân bản địa Sapa.

Tô bún bò đầy um, nước lèo đậm đà, có vị béo béo của mỡ bò. Cho thêm một chút sa tế làm nước có vị cay cay nồng nồng rất cuốn hút. Sợi bún dai, ngon, thêm chút rau thơm là chắc chắn ấm bụng. Quán khá đông, cũng nhiều lúc phải chờ đợi nhưng phục vụ khéo và nhiệt tình, chờ một chút vẫn thấy rất thoải mái. Quán được đánh giá là một trong số ít những quán ăn sáng ngon nhất tại Sapa.

Giá dao động: 40.000đ – 60.000đ

Bún Bò Huế – Híp Quán Chỉ đườngBún Bò Huế – Híp Quán Chỉ đường

Bún chả Nga Cảnh Chỉ đường

Bún Bò Huế – Híp Quán Chỉ đườngBún Bò Huế – Híp Quán Chỉ đường

Với phong cách khác hoàn toàn với bún chả Hà Nội, bún chả Nga Cảnh là một gợi ý tuyệt vời cho bạn khi muốn thử một mùi vị lạ. Một bát bún nóng chan nước dùng, ăn kèm với rau sống. Chả có nhiều loại như chả cá, chả mực, chả nướng, moc…Nước dùng có vị ngọt ngọt, thanh thanh của cốt xương, chua chua của mẻ. Món ngon Sapa này sẽ làm bạn ngây ngất ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.

Bún chả thường có có cùng một lúc hai loại chả: chả viên và chả miếng. Chả viên được làm từ thịt nạc vai lợn băm thật nhuyễn nặn viên, ướp trộn với muối, tiêu, nước mắm trên 35 độ đạm, đường, hành khô băm thật nhuyễn, dầu thực vật hoặc mỡ nước. Còn chả miếng thường dùng thịt ba chỉ (ba rọi) thái mỏng ướp gia vị tương tự chả viên và nướng vàng trên than củi. Tuỳ theo khẩu vị của mỗi người, có thể gọi toàn chả miếng hoặc chả viên để ăn cùng bún chả.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:Địa chỉ: số 588 đường Điện Biên Phủ, TT. Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0942 435 525

Bún chả Nga Cảnh Chỉ đường

Phở Minh Chỉ đường

Bún chả Nga Cảnh Chỉ đường

Một trong những quán phở được người dân bản địa đánh giá là quán ăn sáng ở Sapa ngon nhất là phở Minh. Khách du lịch ăn thì mình chưa thấy ai chê cả. Bát phở đầy đặn, mà cái bát cũng đẹp nữa. Nước dùng rất trong và ngọt, miếng thịt bò cắt mỏng vừa phải, ăn mà thấy sướng sướng sao á, không có tí gì gọi là cảm giác thức ăn “đất du lịch” cả, vừa ăn vừa tấm tắc khen đến bây giờ lại thèm.

Đây là quán phở phong vị Hà Nội giữa lòng Sapa. Sợi phở là điểm được nhiều người ăn khen nhất, sợi dai như kiểu tự làm thủ công chứ không phải bằng máy. Với 1 tô phở sáng chắc chắn bạn sẽ có thật nhiều năng lượng cho ngày dài khám phá Sapa cùng bạn bè, gia đình hay những người thân yêu. Bạn cũng không cần quá lo lắng vì mức giá của từng tô phở cũng vô cùng hợp lý.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Địa chỉ: số 128 đường Thạch Sơn, TT. Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0905 520 989

Email: [email protected]

Giá dao động: 30.000đ – 60.000đ

Đăng bởi: Phạm Thảo Hạnh

Từ khoá: 5 Quán ăn sáng ngon nhất TT. Sapa, Lào Cai

Tổng Quan Về Cách Đầu Tư Forex Mới Nhất 2023

Chọn sàn Forex tốt và uy tín

Để bắt đầu thực hiện giao dịch để kiếm lợi nhuận thì đầu tiên, các Trader cần phải có cho mình một sàn Forex tốt và uy tín nhất. Đối với tình hình hiện nay, trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các sàn Forex lừa đảo, gây nên hoang mang cho các nhà đầu tư. Vì thế mà quá trình chọn cho mình một sàn Forex tốt và uy tín là một điều quan trọng đối với tất cả các Trader hiện nay.

Để có thể an tâm khi giao dịch, bạn có thể chọn các sàn Forex uy tín hiện nay như Exness, XM, Mitrade, IC Markets, ForexTime, FxPro, HotForex…Đây là các sàn giao dịch Forex chất lượng và uy tín bậc nhất hiện nay, với số lượng các Trader tham gia đông đảo và được đánh giá cao về hoạt động cũng như chính sách có lợi cho người giao dịch.

Cần chọn sàn Forex uy tín và chất lượng trong giao dịch

Mở tài khoản Demo

Đối với những người mới bắt đầu tìm hiểu thị trường giao dịch tài chính thì điều đầu tiên đó là tập làm quen bằng cách mở tài khoản Demo. Thông qua nó mà bạn có thể thử nghiệm các phiên giao dịch và làm quen với thị trường trước khi bắt đầu bước vào trận chiến “thật”.

Mở tài khoản Live

Sau khi đã trải nghiệm với tài khoản Demo, làm quen với tất cả thao tác, công cụ cũng như có kiến thức về phân tích kỹ thuật và đặc biệt là bạn đã có đủ sự tự tin để bước ra ngoài thực tế thì có lẽ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu thực chiến với tài khoản Live.

Nhưng hãy lưu ý, giao dịch thật sự sẽ khác với Demo nên hãy luôn giữ vững tâm lý cũng như có một chiến lược giao dịch hiệu quả và lâu dài cho mình. Bạn có thể lên cho mình một chiến lược giao dịch Forex theo tin tức để có thể thực hiện giao dịch sao cho hiệu quả nhất.

Học biểu đồ nến cùng các chỉ báo

Trong giao dịch, quan trọng nhất là bạn cần phải đọc được các biểu đồ, các xu hướng cũng như biến động của thị trường được hiển thị trên bản đồ. Điều này đòi hỏi bạn cần có kinh nghiệm trong phân tích kỹ thuật để có thể nhìn nhận, đánh giá và đưa ra những dự báo xu hướng trong tương lai để có thể thu về những lợi nhuận thông các các cuộc giao dịch thành công.

Các chỉ báo sẽ báo hiệu cho bạn biết tình hình hiện tại và xu hướng trong tương lai. Vì thế mà bất kỳ một Trader nào cũng cần phải có sự hiểu biết về điều này nếu muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp của sàn Forex.

Chiến lược Forex tốt nhất

Như đã nói ở trên, để có thể giao dịch đầu tư Forex sao cho hiệu quả thì chiến lược Forex sẽ là yếu tố mang tính quyết định đến hiệu quả giao dịch của bạn. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ luôn có các chiến lược giao dịch dành riêng cho mình.

Có thể nói, chiến lược giao dịch Forex là vô cùng quan trọng nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận từ thị trường ngoại hối này. Chiến lược là yếu tố rất quan trọng và không thể thiếu trong tổng quan về các đầu tư Forex trong năm 2023.

Giao dịch và ghi chép nhật ký

Đăng bởi: Đình Khánh

Từ khoá: Tổng Quan Về Cách Đầu Tư Forex Mới Nhất 2023

Cập nhật thông tin chi tiết về Phụ Lục Thông Tư 96/2023/Tt trên website Hwmn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!